1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

1.01 Betaling: het geven van geld aan de Ontvangende Partij;
1.02 Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulier;
1.03 Donatie: het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij;
1.04 Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;
1.05 Gevende Partij: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvangende Partij;
1.06 LINDA.foundation: stichting LINDA.foundation, kantoor houdende aan de Bergweg 70, 1217 SC in Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 58413510;
1.07 Missie: de LINDA.foundation heeft als doel het werven van fondsen en het (financieel) ondersteunen van in financiële nood verkerende gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar in Nederland;
1.08 Ontvangende Partij: de stichting LINDA.foundation;
1.09 Partner: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Techniek voor Betaling aan de Ontvangende Partij;
1.10 Retailer(s): winkels waar de waardekaarten zijn in te wisselen;
1.11 Waardekaarten: cadeaukaarten die een zekere waarde vertegenwoordigen en in te wisselen zijn bij diverse retailers.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de Ontvangende partij;
2.2 Door middel van het geven van middelen aan Ontvangende Partij, accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze Voorwaarden;
2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

3. RECHTEN EN PLICHTEN ONTVANGENDE PARTIJ
3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij die de waarde van het gedoneerde bedrag daarna vermeerdert bij een Retailer;
3.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website en Betaling of Donatie;
3.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld staat in de footer van lindafoundation.nl.

4. RECHTEN EN PLICHTEN GEVENDE PARTIJ
4.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
4.2 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;
4.3 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op het Donatieformulier;
4.4 Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij die beschreven staat in de footer van lindafoundation.nl.

5. BETALING
5.1 Ontvangende Partij hanteert diverse mogelijkheden tot Betaling, te weten: eenmalige of periodieke machtiging, Ideal en creditcard. Daarnaast is het mogelijk dat de Gevende Partij via zijn/ haar eigen internetbankieren toepassing een bedrag overmaakt of een periodieke Betaling instelt. Het rekeningnummer is IBAN NL92 INGB 0006112080 tnv Stichting LINDA.Foundation in Hilversum;
5.2 Betaling(en) geschieden via payment provider Buckaroo. Kosten per Betaling:
MASTERCARD, MACHTIGINGEN
0,20ct per geslaagde transactie.
De kosten van een Ideal betaling worden aangeboden door ING. De kosten van een creditcard betaling die wij doorbelast krijgen via Buckaroo tellen wij bij je donatie op. Bij het verlenen van een machtiging tellen wij de kosten van het betalingsverkeer niet bij het doneerbedrag op.

6. SLOTBEPALINGEN
6.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van de LINDA.foundation? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Mail de klacht aan info@lindafoundation.nl;
6.2 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing;
6.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam.

Hilversum, juli 2024.